a a a

Pflegedienstleitung der Pflegewohnheime

MSc
Christoph Kocher

Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger
+43 316 7060 4808
E-Mail


Cornelia Jahn

Pflegedienstleitung SeniorInennresidenz Robert Stolz
+43 316 7060 2800
E-Mail

BSc MSc
Nicole Zottler

Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Erika Horn
+43 316 7060 5808
E-Mail
Portrait Eva Ramsenthaler BSc

BSc
Eva Ramsenthaler

Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett
+43 316 7060 3800
E-Mail